Full Name
Jiong Lu
Main Affiliation
 
Faculty
 
Email
chmluj@nus.edu.sg
 

Results 1-20 of 23 (Search time: 0.017 seconds).

Issue DateTitleAuthor(s)
11-Dec-2018Atomic engineering of high-density isolated Co atoms on graphene with proximal-atom controlled reaction selectivityYan H. ; Zhao X. ; Guo N. ; Lyu Z. ; Du Y.; Xi S.; Guo R. ; Chen C.; Chen Z. ; Liu W. ; Yao C. ; Li J. ; Pennycook S.J. ; Chen W. ; Su C.; Zhang C. ; Lu J. 
22019Atomically precise bottom-up synthesis of -extended [5]trianguleneSu, J. ; Telychko, M. ; Hu, P. ; Macam, G.; Mutombo, P.; Zhang, H.; Bao, Y. ; Cheng, F. ; Huang, Z.-Q.; Qiu, Z. ; Tan, S.J.R.; Lin, H.; Jelínek, P.; Chuang, F.-C.; Wu, J. ; Lu, J. 
32020Atomically-precise dopant-controlled single cluster catalysis for electrochemical nitrogen reductionYao, C.; Guo, N. ; Xi, S.; Xu, C.-Q.; Liu, W. ; Zhao, X. ; Li, J. ; Fang, H.; Su, J. ; Chen, Z. ; Yan, H. ; Qiu, Z. ; Lyu, P.; Chen, C.; Xu, H.; Peng, X.; Li, X. ; Liu, B.; Su, C.; Pennycook, S.J. ; Sun, C.-J.; Li, J.; Zhang, C. ; Du, Y.; Lu, J. 
42019Bottom-up growth of homogeneous Moiré superlattices in bismuth oxychloride spiral nanosheetsLiu, L.; Sun, Y.; Cui, X.; Qi, K.; He, X.; Bao, Q.; Ma, W.; Lu, J. ; Fang, H. ; Zhang, P.; Zheng, L.; Yu, L.; Singh, D.J.; Xiong, Q.; Zhang, L.; Zheng, W.
527-Jul-2020Chemical Design and Synthesis of Superior Single-Atom Electrocatalysts via In-Situ PolymerizationXu, Haomin; Xi, Shibo; Li, Jing; Liu, Shikai; Lyv, Pin; Yu, Wei; SUN TAO ; Qi, Dong-Chen; HE QIAN ; Xiao, Hai; Lin, Ming; Wu Jishan ; Zhang Jia; LU JIONG 
62018Defects controlled hole doping and multivalley transport in SnSe single crystalsWang, Z; Fan, C; Shen, Z; Hua, C; Hu, Q; Sheng, F; Lu, Y; Fang, H; Qiu, Z ; Lu, J ; Liu, Z; Liu, W; Huang, Y; Xu, Z.-A; Shen, D.W; Zheng, Y
71-Dec-2019From All-Triazine C3N3 Framework to Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes: Efficient and Durable Trifunctional ElectrocatalystsZeng, Jian; CHEN ZHONGXIN ; Zhao, Xiaoxu; Yu, Wei; Wu, Shaofei; LU JIONG ; LOH KIAN PING ; Wu Jishan 
82019Frustrated supercritical collapse in tunable charge arrays on grapheneLu, J ; Tsai, H.-Z; Tatan, A.N; Wickenburg, S; Omrani, A.A; Wong, D; Riss, A; Piatti, E; Watanabe, K; Taniguchi, T; Zettl, A; Pereira, V.M ; Crommie, M.F
91-Jul-2019Giant gate-tunable bandgap renormalization and excitonic effects in a 2D semiconductorQiu, Zhizhan ; Trushin, Maxim ; Fang, Hanyan; Verzhbitskiy, Ivan ; Gao, Shiyuan; Laksono, Evan ; Yang, Ming ; Lyu, Pin; Li, Jing ; Su, Jie ; Telychko, Mykola ; Watanabe, Kenji; Taniguchi, Takashi; Wu, Jishan ; Castro Neto, AH ; Yang, Li; Eda, Goki ; Adam, Shaffique ; Lu, Jiong 
102014Imaging and tuning molecular levels at the surface of a gated graphene deviceRiss, A; Wickenburg, S; Tan, L.Z; Tsai, H.-Z; Kim, Y; Lu, J ; Bradley, A.J; Ugeda, M.M; Meaker, K.L; Watanabe, K; Taniguchi, T; Zettl, A; Fischer, F.R; Louie, S.G; Crommie, M.F
1115-Apr-2022Learning motifs and their hierarchies in atomic resolution microscopy.Dan, Jiadong ; Zhao, Xiaoxu ; Ning, Shoucong ; Lu, Jiong ; Loh, Kian Ping ; He, Qian ; Loh, N Duane ; Pennycook, Stephen J 
125-Aug-2021Manifold Dynamic Non-Covalent Interactions for Steering Molecular Assembly and CyclizationSHAOTANG SONG ; Lulu Wang; SU JIE ; Zhen Xu; Chia-Hsiu Hsu; Chenqiang Hua; Pin Lyu; Jing Li; Xinnan Peng; Takahiro Kojima; Shunpei Nobusue; TELYCHKO MYKOLA ; Yi Zheng; Feng-Chuan Chuang; Hiroshi Sakaguchi; Wong Ming Wah,Richard ; LU JIONG 
132015Molecular Self-Assembly in a Poorly Screened Environment: F4TCNQ on Graphene/BNTsai, H.-Z; Omrani, A.A; Coh, S; Oh, H; Wickenburg, S; Son, Y.-W; Wong, D; Riss, A; Jung, H.S; Nguyen, G.D; Rodgers, G.F; Aikawa, A.S; Taniguchi, T; Watanabe, K; Zettl, A; Louie, S.G; Lu, J ; Cohen, M.L; Crommie, M.F
1411-Dec-2020On-Surface Synthesis and Characterization of [7]Triangulene Quantum RingJ. Su ; W. Fan ; P. Mutombo; X. Peng; S. Song ; M. Telychko ; P. Jelínek; J. Wu ; J. Lu 
1521-Apr-2021Ordered clustering of single atomic Te vacancies in atomically thin PtTe2 promotes hydrogen evolution catalysisLi, Xinzhe ; Fang, Yiyun; Wang, Jun; Fang, Hanyan ; Xi, Shibo ; Zhao, Xiaoxu ; Xu, Danyun; Xu, Haomin; Yu, Wei ; Hai, Xiao ; Chen, Cheng; Yao, Chuanhao ; Tao, Hua Bing; Howe, Alexander G. R. ; Pennycook, Stephen J. ; Liu, Bin; Lu, Jiong ; Su, Chenliang
162016Oscillating edge states in one-dimensional MoS2 nanowiresXu H. ; Liu S.; Ding Z. ; Tan S.J.R. ; Yam K.M.; Bao Y. ; Nai C.T. ; Ng M.-F. ; Lu J. ; Zhang C. ; Loh K.P. 
172015Probing the Role of Interlayer Coupling and Coulomb Interactions on Electronic Structure in Few-Layer MoSe2 NanostructuresBradley, A.J; Ugeda, M.M; Da Jornada, F.H; Qiu, D.Y; Ruan, W; Zhang, Y; Wickenburg, S; Riss, A; Lu, J ; Mo, S.-K; Hussain, Z; Shen, Z.-X; Louie, S.G; Crommie, M.F
1814-Apr-2020Substrate induced strain for on-surface transformation and synthesisSU JIE ; Wu, Xinbang; Song, Shaotang; TELYCHKO MYKOLA ; LU JIONG 
192016Tuning charge and correlation effects for a single molecule on a graphene deviceWickenburg, S; Lu, J ; Lischner, J; Tsai, H.-Z; Omrani, A.A; Riss, A; Karrasch, C; Bradley, A; Jung, H.S; Khajeh, R; Wong, D; Watanabe, K; Taniguchi, T; Zettl, A; Neto, A.H.C ; Louie, S.G; Crommie, M.F
2016-Feb-2021Two-dimensional Conjugated Covalent Organic Framework Films via Oxidative C-C Coupling Reaction at a Liquid-liquid InterfaceS. Wu ; H. Phan ; J. Li ; H. Xu; X. Li ; D. Wang ; T. S. Herng ; Y. Han ; A. Wee ; J. Ding ; J. Lu ; J. Wu