Please use this identifier to cite or link to this item: https://doi.org/10.1016/s1470-2045(19)30799-5
Title: Genetic risk of extranodal natural killer T-cell lymphoma: a genome-wide association study in multiple populations
Authors: Lin, Guo-Wang
Xu, Caigang
Chen, Kexin
Huang, Hui-Qiang
Chen, Jieping
Song, Bao
Chan, John KC
Li, Wenyu
Liu, Weiping
Shih, Lee-Yung
Chuang, Wen-Yu
Kim, Won Seog
Tan, Wen
Peng, Rou-Jun
Laurensia, Yurike
Cheah, Daryl Ming Zhe
Huang, DaChuan
CHENG CHEE LEONG 
Su, Yi-Jiun
TAN SOO YONG 
NG SIOK BIAN 
Tang, Tiffany Pooi Ling
Han, Kyudong
Wang, Vivien Ya-Fan
Jia, Wei-Hua
Pei, Zhong
Li, Ya-Jun
Gao, Song
Shi, Yongyong
Hu, Zhibin
Zhang, Furen
Zhang, Ben
Zeng, Yi-Xin
Shen, Hongbing
He, Lin
ONG CHOON KIAT 
LIM SOON THYE 
Chanock, Stephen
Kwong, Yok-Lam
Lin, Dongxin
Rothman, Nathaniel
Khor, Chiea Chuen
Lan, Qing
Bei, Jin-Xin
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Elsevier BV
Citation: Lin, Guo-Wang, Xu, Caigang, Chen, Kexin, Huang, Hui-Qiang, Chen, Jieping, Song, Bao, Chan, John KC, Li, Wenyu, Liu, Weiping, Shih, Lee-Yung, Chuang, Wen-Yu, Kim, Won Seog, Tan, Wen, Peng, Rou-Jun, Laurensia, Yurike, Cheah, Daryl Ming Zhe, Huang, DaChuan, CHENG CHEE LEONG, Su, Yi-Jiun, TAN SOO YONG, NG SIOK BIAN, Tang, Tiffany Pooi Ling, Han, Kyudong, Wang, Vivien Ya-Fan, Jia, Wei-Hua, Pei, Zhong, Li, Ya-Jun, Gao, Song, Shi, Yongyong, Hu, Zhibin, Zhang, Furen, Zhang, Ben, Zeng, Yi-Xin, Shen, Hongbing, He, Lin, ONG CHOON KIAT, LIM SOON THYE, Chanock, Stephen, Kwong, Yok-Lam, Lin, Dongxin, Rothman, Nathaniel, Khor, Chiea Chuen, Lan, Qing, Bei, Jin-Xin (2019-12). Genetic risk of extranodal natural killer T-cell lymphoma: a genome-wide association study in multiple populations. The Lancet Oncology. ScholarBank@NUS Repository. https://doi.org/10.1016/s1470-2045(19)30799-5
Source Title: The Lancet Oncology
URI: https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/163127
ISSN: 1470-2045
1474-5488
DOI: 10.1016/s1470-2045(19)30799-5
Appears in Collections:Staff Publications
Elements

Show full item record
Files in This Item:
File Description SizeFormatAccess SettingsVersion 
NKTCL_2ndGWAS_Lancet Oncol 2019 Dec.pdf1.32 MBAdobe PDF

CLOSED

Published

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.