Full Name
Shin Hau Bong
 
 
Email
bongsh92@nus.edu.sg