Full Name
Karthik Periyapattana Narayana Prasad
Main Affiliation