Full Name
Karim Khoshimovich Rakhimov
Main Affiliation
 
Faculty
 
Email
rkarim@nus.edu.sg