Full Name
Aminah Bivi Bte Abu Bakar
(not current staff)
Main Affiliation
 
 
Email
zaktu19@nus.edu.sg